Eidsvoll stasjon vending

Arbeidene bestod i klargjøring av riggområde for entreprenør og byggherren. Uttak av 23.000 m3  jordmasser i skjæring samt plastring og innkjøring av ca. 140.000 m3 sprengstein til fylling i Vorma. Ellers omfattet det forlengelse av flere store stikkrenner og forlengelse av kulvert gjennom jernbanefyllingen.