Etablering av sykkel og bilparkering Lindeberg stasjon

 

Prosjektet på Lindeberg stasjon i Sørum kommune omfattet utvidelse av eksisterende innfartsparkering og etablering av sykkelparkering.

 

– Fjerning av vegetasjon og trær – ca 2000 m2

– Uttrauing og masseutskifting til telesikre masser ca 2000 m3

– Betongstøp – ca 20 m3

– Diverse Terrengarbeider

– Etablere VA-anlegg

– Etablere føringsveier til nye lysmaster og billettautomater

– Asfaltering og oppmerking

– Etablere nye sykkelstativer og overdekning med fundamentering