Gang- og sykkelvei Fv. 380 Bråteveien i Skedsmo

Prosjektet bestod av 2 km ny gang – og sykkelveg langs Fv380 Bråteveien, som går mellom Rv22 og Nordens veg i Skedsmo kommune. Komplett overvannsanlegg og veglys på strekningen, ny vannledning med tilhørende kummer for kommunen. Det ble bygget 2 støpte støttemurer for støyskjerm og 3 murer i naturstein. Forlengelse og oppgradering av 3 stikkledninger inngikk også. Arbeidene hadde oppstart i februar 2015 og sto ferdig sommeren 2016. Byggherre var Statens vegvesen.