Kollektivfelt Ring 3 Oslo

Arbeidet omfattet bygging av kollektivfelt i begge retninger langs E6/Ring 3 fra Manglerud til Bryn. På strekningen ble det også støpt ny midtdeler med montert ny belysning. Videre utført TS-tiltak som justering av av- og påkjøringsrampene til E6/Ring 3, diverse forberedende arbeider langs E6/Ring3 i forbindelse med trafikkstyringen for den senere rehabiliteringen av Brynstunnelen. Ulike støyskjermingstiltak langs vegen og støttemur og rekkverk ved Manglerud senter. Kantstein og overflatearbeider, sandfang i Østensjøveien mellom Bryn senter og Jernbaneveien. Ny gang og sykkel-veg ovenfor Bryn senter m/belysning og heving av eksisterende g/s-veg. ÅDT 70 000.