Miljøgate Bjørkelangen – og rundkjøring FV 115

Arbeidene omfattet 5 prosjekter med geografisk nærhet til hverandre:

Prosjekt A var miljøprioritert gjennomkjøring i Bjørkelangen. Formålet var å utvikle Rådhusveien til å bli en forlengelse av fv.234 frem mot fv.115, og gjøre den til en 650 meter miljøgate med spesielt hensyn til myke trafikanter. Heve den estetiske standarden på gata og knytte den sammen med omkringliggende næringsliv, boliger etc. Samtidig ble kjørebanen dimensjonert for busstrafikk.

Prosjekt B var ny rundkjøring ved krysset Rådhusveien/fv.115 for bedre trafikksikkerhet.

Prosjekt C var 403 meter ny overvannsledning for Aurskog Høland kommune.

Prosjekt D var 437 meter ny vannledning for Aurskog Høland kommune.

Prosjekt E var bygging av Aurskog Høland kommunes tusenårssted.