Ny Fv. 169 Fjellsrud – Stensrud

Dette kontraktarbeidet omfatter bygging av ca. 1770m ny fylkesveg 169, omlegging av ca. 870m kommunale veger, bygging av ca. 3070m nye gang- og sykkelveger, omlegging av flere avkjørsler/adkomstveger samt 2 ny rundkjøringer med tilkobling til dagens rv.22 og f.169. Det omfattes også bygging av 2 nye plass-støpte betongkulverter for gang- og sykkelveg. I tillegg omfattes bygging av ny vegbelysning på hele strekningen og omlegging av eksisterende høyspent-, lavspent- og signalkabler for Hafslund og Telenor. Det skal bygges nytt rens- og overvannsanlegg langs hele strekningen og omlegging av eksisterende vann- og avløpssystem for Fet kommune og Dalen vannverk.