Vedlikeholdstiltak Land/Hadeland

Vedlikeholdsarbeider på fv. 245 og fv. 34 i Land og Hadeland, grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting inngår som en del av kontrakten. I tillegg er det på enkelte strekninger behov for noe hogst, pigging og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone. Det skal reetableres cirka 160 km grøfter, skiftes ca. 250 stikkrenner, 150 avkjøringsrenner, 50 kummer og masseutskiftes 40 000 m2.